Studie Libavá

ZPRÁVA KE STAVU SAZENIC SMRKU A VLIVU HNOJENÍ PELETSEP – V ROCE 2017 A 2018

Stanoviště Libavá – 617 m n.m.; GPS 17,600419E ; 49,616827N

Stanoviště Libavá se nachází cca 2 km západně od Boškova (viz Mapa 1) Na stanovišti byly sledovány varianty bez hnojiva (KL) a s hnojivem na povrchu v dávce 0,5 kg k sazenici (PL). Stanoviště se nachází na rozsáhlé planině, která je vystavena povětrnostním vlivům. Sazenice byly zakládány již po holoseči celé planiny. Sazenice byly založeny na začátku května 2017 a přeměřeny na začátku října 2017 a v polovině listopadu 2018. Stanoviště se nachází na kambizemní mesobazické půdě (viz Mapa 1). Hnojivo se i po 18 měsících zcela nerozložilo (viz Foto 2).

peletsep - mapa peletsep - mapa

Růžová – Stanoviště Libavá – KAa‘- kambizem mesobazická, Stanoviště u Brodu – KAga‘- kambizem oglejená mesobazická, Fialová – KAd – kambizem dystrická, KAga‘-kambizem oglejená dystrická
Mapa 1: Lokalizace a půdní poměry sledovaných stanovišť

 

Po přeměření sazenic smrku po 6 a 18 měsících byl indikován výrazně vyšší % nárůst u hnojených sazenic na povrch oproti nehnojené variantě viz Graf 1 a Graf 2.

 

Graf 1: Narůst (%) sazenic na pozemku Libavá po 6 a 18 měsících – varianta hnojení na povrch

peletsep - graf

Graf 2: Narůst (%) sazenic na pozemku Libava po 6 a 18 měsících – varianta bez hnojení

peletsep - graf

Foto 1: Sazenice smrku – varianty po 18 měsících – vlevo bez hnojení, vpravo s hnojením na povrchu

peletsep - graf

Foto 2: Stav pelet na variantě hnojení na povrch po 18 měsících

peletsep - graf

Graf 3: Výška sazenic smrku na lokalitě Libavá po 18 měsících

peletsep - graf

Foto 3: Sazenice smrku – varianty po 18 měsících – vlevo bez hnojení, vpravo s hnojením na povrchu

peletsep - graf

Tabulka 1: Nárůst a výška sazenic na začátku pokusu v květnu 2017 a po 6 a 18 měsících na stanovišti Libavá

peletsep - graf

Stanoviště U Brodu-Bílý Kámen – 560 m n.m.; GPS 17,579124E ; 49,639708N

 

Stanoviště U Brodu-Bílý Kámen se nachází cca 4 km severo-západně od Boškova (viz.mapa) Na stanovišti byly sledovány 3 skupiny, založené ve variantách bez hnojiva (K), s hnojivem na povrchu (P) v dávce 0,5 kg k sazenici, s hnojivem na dno sazenice (D) v dávce 0,5 kg k sazenici a s hnojivem promíseném v sázecí jamce (M) v dávce 0,5 kg k sazenici. Stanoviště U Brodu se nachází ve svahu svažující se k Plazskému potoku. Sazenice byly zakladány v době, kdy v okolí nebyla rozsáhlá holoseč, tudíž povětrnostní podmínky byly příznivější oproti exponované lokalitě stanoviště Libavá. Sazenice byly založeny na začátku května 2017 a přeměřeny na začátku října 2017 a v polovině listopadu 2018. Stanoviště se nachází na kambizemní oglejené mesobazické půdě (viz Mapa 1) s delším setrváním vody v půdním profilu (vlhčí prostředí) v průběhu roku.

 

Mapa 2: Rozložení sledovaných skupin 1,2,3 na stanovišti U Brodu

peletsep - graf

Nadmořská výška – 1 – 562 m n.m.; 3 – 557 m n.m.

 

Po přeměření sazenic smrku po 6 a 18 měsících se ukázal rozdílný vliv v % nárůstu u jednotlivých variant viz Graf 4,5 a tabulka 2 .

 

Graf 4: Narůst (%) sazenic na pozemku Libavá po 6 a 18 měsících – varianta K, D, M, P

peletsep - graf peletsep - graf

peletsep - graf peletsep - graf

Graf 5: Narůst (%) sazenic na pozemku U Brodu – K, D, M, P a Libavá PL, KL po 1,5 roce

peletsep - graf

V Grafu 5 je zobrazen vyšší % nárůst u nehnojené varianty na lokalitě U Brodu (K1,K2,K3) oproti lokalitě Libavá (KL). To je zapříčiněné lepšími vodními poměry lokality U Brodu, kde se vyskytuje oglejený typ půdy (viz Mapa 1) a menší exponovanost lokality. V Grafu 5 je dále viditelný posun k vyššímu nárůstu u všech variant od skupiny s označením 1 směrem k Plazskému potoku ke skupinám 2 a 3 (viz Mapa 2). V místech 2 a 3 na mapě 2, kde je s velkou pravděpodobností vyšší obsah vody v půdním profilu v důsledku vlivu vodního toku a jeho okolí a i vyššího oglejení, je potlačován výraznější vliv hnojiva. To je patrné zejména u varianty hnojené na dno (D3). V místě 2 se uplatňuje lépe varianta hnojení na povrch (P2) oproti variantě hnojení na dno (D2). V místech 3, které je nejblíže vodnímu toku a cca 3 metry nad vodním tokem je patrný mírně vyšší nárůst u nehnojené varianty (K3) oproti hnojeným variantám. Lze konstatovat, že hnojení se na oglejené půdě neprojevuje markantně na nárustu sazenice, ale přesto je u variant s hnojením patrná vyšší hustota a svěžest porostu (viz Foto 4).

 

Foto 4: Sazenice po 1,5 roce na lokalitě U Brodu s variantou bez hnojení (K) a s hnojením na dno (D)

peletsep - graf

peletsep - graf

peletsep - graf

Pozn. Foto všech sazenic pochází ze skupiny 1

 

Foto 5: V pravé části fotky stav pelet po 18 měsících na variantě dno (D)

peletsep - graf

Tabulka 2: Nárůst a výška sazenic na začátku pokusu v květnu 2017 a po 6 a 18 měsících na stanovišti U Brodu-Bílý Kámen

peletsep - graf

peletsep - graf

Závěr a doporučení

 

Na lokalitách se projevil pozitivně vliv hnojiva jak na celkových nárůstech sazenic, tak i na celkové hustotě a svěžesti porostu. Na lokalitách, kde se nenachází oglejený typ půdy, tj. vodní režim s delším setrváním vody v půdním profilu (vlhčí prostředí) v průběhu roku a které jsou exponovanější povětrnostním vlivům se projevila výrazně vyšší úmrtnost sazenic u nehnojených variant (K). Na oglejených půdách se hnojivo neprojevuje tak výrazně jako na neoglejených půdách, ale porost je celkově vitálnější.

Lze konstatovat, že rozdíl mezi porosty hnojenými a nehnojemými se stírá v místech, které je ovlivněné jak povrchových provlhčením (oglejení), tak působením vodního toku. Tyto souběžné podmínky lze očekávat do 5 m výškových metrů od vodního toku.

Markantně výraznější vliv hnojení je předpokládán u půd, kde je vodní režim půdy rychlejší a zadržení vody je kratší. Hnojivo se výrazně projevilo na lokalitě Libavá s půdou kambizem mesobazická. U oglejeného druhu na lokalitě U Brodu se hnojivo projevilo mírněji a převážně dále od vodního toku.

Razantnější vliv hnojiva lze očekávat u půd neoglejených (Kambizem dystrická – KAd, Kambizem mezobazická – KAa‘. Menší vliv u půd oglejených dále bez ovlivnění vodním tokem (Kambizem dystrická oglejená – KAgd, Kambizem luvická oglejená – KAlg).

 

Půdní poměry na sledovaných lokalitách a okolí

peletsep - mapa

Růžová – Stanoviště Libavá – KAa‘- kambizem mesobazická, Stanoviště U Brodu – KAga‘- kambizem oglejená mesobazická, KAlg – kambizem luvická oglejená, GLm – glej modální, PGm – pseudoglej modální
Fialová – KAd – kambizem dystrická, KAga‘- kambizem oglejená dystrická

Použité mapové zdroje: Openstreetmap, Půdní mapy 1:50 000